Lena Andersson lämnar vd-posten på Älvstranden utveckling

Älvstranden Utveckling AB står inför ett omfattande omställningsarbete för att förändra bolaget så att verksamhet, arbetsformer, intern kultur, uppdrag med mera står i samklang med den inriktning för bolaget som kommunfullmäktige beslutat om i de nya ägardirektiven.

— Lena Andersson och bolaget har varit en tydlig kraft i omdaningen av Älvstaden och det är ett arbete som betytt mycket för stadens utveckling och för det arbetet vill jag framföra ett tack till Lena, säger Boris Ståhl, ordförande i Älvstranden Utveckling AB.

Bolaget får en ny och tydligare roll

Älvstranden Utveckling AB står inför ett nytt uppdrag som innebär att bolaget får en ny och tydligare roll inom ramen för stadens samlade arbete vilket bland annat kräver väl fungerande samverkan med de nya nämnderna inom stadsutvecklingsområdet.

Mot bakgrund av det nya uppdraget bedömer styrelsen att det nu är tid för en förändring i ledarskapet med en ny vd. Styrelsens beslut innebär inga andra förändringar i ledarskapet på bolaget. Bolaget behöver fokus och framdrift för att tydligt ställa om och anpassa bolaget till de nya krav som ställs. Styrelsen har utsett Per-Henrik Hartmann till tillförordnad vd under den tid som rekryteringen pågår.

— Nu är det angeläget att vi har full kraft i vårt omställningsarbete och då behöver bolaget en ny verkställande direktör. Ledarskapet är en viktig förutsättning för detta, säger Boris Ståhl ordförande i Älvstranden Utveckling AB.

Lena Andersson har arbetat som vd för Älvstranden Utveckling AB sedan 2013.

— Jag är mycket stolt över mitt och bolagets bidrag till utvecklingen av Älvstaden. Inför kommande omställningsarbete känns det bra att lämna över ett välskött bolag med mycket hög kompetens till nästa vd, säger Lena Andersson.

Lena Andersson lämnar sitt uppdrag 2023-06-02. Enligt gällande avtal har Lena Andersson då sex månaders uppsägningstid och 18 månaders avgångsvederlag som samordnas och avräknas mot annan eventuell inkomst.

The post Lena Andersson lämnar vd-posten på Älvstranden utveckling appeared first on Vårt Göteborg.

Vårt Göteborg Läs mer